4th meeting of Competitive College Club/Takimi i katërt i CCC
18.12.2015
On Friday, December 18, EducationUSA office in Albania held the session 4 of Competitive College Club. 20 talented students of high schools in the country took part in the seminar entitled "How to write a successful personal statement," the most important document to receive scholarships and financial aid to universities in the United States. The seminar was organized in two parts: the first part was theoretical lecture associated with suggestions on the form and content that should have a personal statement or essay. Guest lecturers at the seminar were: Mrs. Ludmidha Stefani, English language teacher with experience in the field of writing essays, Mrs. Mirela Cupi, Assistant for Education and Culture at the US Embassy in Albania, Ms. Carrie Ann Morgan, researcher, Fulbright program, Mrs. Rachel McVey, English Teaching Assistant (ETA Fulbright) in Hungary and Mr. Chris Minardi, US Fulbrighter in Albania.

Ditën e premte, datë 18 dhjetor u zhvillua sesioni i 4të i programit Competitive College Club. 20 nxënës të talentuar të shkollave të mesme të vendit morën pjesë në seminarin me temë "Si të shkruajmë një letër motivimi të suksesshme", dokument i rëndësishëm për t'u pranuar me bursë në Universitetet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Seminari u zhvillua nga dy pjesë: pjesa e parë leksion teorik lidhur me sugjerimet si në formë dhe në përmbajtje të elementëve që duhet të ketë një letër motivimi ose ese. Lektorë të ftuar në këtë seminar ishin: Znj. Ludmidha Stefani, mësuese e gjuhës angleze me shumë eksperiencë në fushën e shkrimit të eseve, znj. Mirela Cupi, Asistente për Arsimin dhe Kulturën pranë Ambasadës Amerikane në Shqipëri, znj. Carrie Ann Morgan, kërkuese, Fulbright program, Znj. Rachel McVey, English Teaching Assistant (Fulbright ETA) në Hungary dhe z. Chris Minardi, US Fulbrighter në Shqipëri.