Public universities vs. private universities
14.10.2021
 Yesterday, the Competitive College club students met virtually to discuss the U.S. higher education system and learn about double majors, dual degrees, minors, and different types of U.S. higher education institutions. Amelia Boatwright, their mentor, asked them what they learned from the assignment they had to submit this week. #CompetitiveCollegeClub #StudywithUS

 Dje, nxënësit e Klubi i Kolegjeve Konkuruese u takuan virtualisht për të diskutuar mbi sistemin e arsimit të lartë në ShBA dhe të mësuar mbi studimin e dy degëve njëkohësisht, diplomave dyfishe, formimi dytësorë dhe llojet e ndryshme të institucioneve të arsimit të lartë në ShBA. Mentorja e tyre, Amelia Boatwright, i pyeti mbi çfarë kishin mësuar nga detyra që kishin për të dorëzuar këtë javë. #KlubiiKolegjeveKonkuruese #StudionëShBa